Obchodní podmínky

internetového obchodu BGRAM.CZ

V těchto obchodních podmínkách se dozvíte, za jakých podmínek můžete nakupovat všechny moje digitální produkty umístěné na webu https://bgram.cz

Tyto obchodní podmínky se nevztahují na poskytování mých služeb, které poptáváte pomocí formulářů.

Kateřina Pavlíčková;
IČ 76210723, místem podnikání U nových vil 1335/23, 100 00, Praha 10. Nejsem plátce DPH.

(dále jen jako „prodávající“)

Tento web, dostupný na adrese https://bgramcz/ (dále jen „e-shop“), provozuji já, Kateřina Pavlíčková.

Smluvní vztah mezi mnou a vámi („kupujícím“) se řídí těmito obchodními podmínkami a příslušnými právními předpisy, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele a zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Uzavření kupní smlouvy

Moje digitální produkty nebo jiné produkty si můžete pořídit prostřednictvím e-shopu. Stránka jednotlivých produktů obsahuje zejména informace o:

 • Digitálním nebo jiném produktu
 • V případě digitálního produktu o délce trvání a přístupu
 • Ceně

Nákup digitálního nebo jiného produktu provedete pomocí tlačítka „Objednat a zaplatit“ na stránce produktu. Před zasláním Objednávky vám umožním ve webovém rozhraní vybrat typ platby, zkontrolovat a měnit údaje, jež mají tvořit Objednávku. Údaje, které v rámci objednávání zadáte, jsou považovány za aktuální, pravdivé a přesné.

Na základě poskytnutí těchto informací vytvořím objednávku (dále jen „Objednávka“).

Poté, co obdržím Objednávku, vám potvrdím její přijetí prostřednictvím e-mailové zprávy, a to na e-mailovou adresu vámi uvedenou v Objednávce.

Kupní smlouva mezi mnou a vámi je uzavřena okamžikem, kdy je mi vaše Objednávka doručena. Vezměte, prosím, na vědomí, že pokud bude charakter objednávky neobvyklý (např. vysoká cena či vysoké množství), mám právo vás kontaktovat s žádostí o dodatečné potvrzení Objednávky, a to s ohledem na charakter Objednávky. V takovém případě bude kupní smlouva uzavřena až v momentě, kdy obdržím potvrzení Objednávky.

Náklady na používání komunikačních prostředků vzniklé v souvislosti s jednáním o uzavření kupní smlouvy si hradíte sám/sama s tím, že tyto náklady se nijak neliší od základní ceny.

Cenu digitálního nebo jiného produktu můžete uhradit platební kartou.

Informace o produktu a ceně, které v přehledu produktu uvádím, jsou závazné s výjimkou zjevné chyby. Ceny jsou prezentovány včetně všech poplatků.

Tato smlouva může být uzavřena v českém jazyce. Pro využívání produktu nebo pro nákup produktu jste povinen/povinna vyplnit adresu nebo fakturační údaje. Moje produkty je možné zakoupit pouze subjektům se sídlem a registrací v ČR.

Tyto podmínky neumožňují jakékoliv vracení již přijatých plateb z vaší strany. Umožňuji vám se kvalifikovaně rozhodnout zda-li digitální nebo jiný produkt zakoupíte shlédnutím úvodního videa popř. jiných materiálů, které jsou poskytnuty zdarma a jsou veřejně viditelné. Je možné se kdykoliv před zakoupením informovat písemně e-mailem na adrese: info@bgram.cz.

Nákup na mém e-shopu může realizovat fyzická nebo právnická osoba sídlící na území České republiky, která má zájem využít digitální nebo jiné produkty z mé nabídky. Pro využívání digitálních nebo jiných produktů musíte mít vy nebo váš právní zástupce plnou způsobilost k právním úkonům.

Dodání předmětu kupní smlouvy

Veškeré produkty (dále také jako „předmět kupní smlouvy“) dodávané prostřednictvím tohoto e-shopu jsou dodávány následovně:

 • Online kurzy jsou dodávány prostřednictvím umožnění přístupu do klientské zóny internetového rozhraní.
 • Online workshopy jsou dodávány prostřednictvím umožnění přístup do Učebny Google Classroom. Nákupem těchto workshopů souhlasíte se smluvními podmínkami společnosti Google.
 • Vstupenky na veřejná školení jsou dodávány fyzicky na doručovací nebo fakturační adresu (dle volby při objednávání). O způsoby dopravy rozhoduji já jako prodávající.
 • Lightroom presety jsou dodávány jako soubory ke stažení. Stažení bude umožněno po přihlášení do klientské zóny.
 • Ostatní digitální obsah je dodáván prostřednictvím umožnění přístupu do klientské zóny internetového rozhraní.

Digitální obsah, který je předmětem kupní smlouvy, bude zpřístupněn v klientské zóně, do které se přihlásíte vámi registrovanými přihlašovacími údaji po uhrazení kupní ceny. Jsem povinna vám dodat vámi objednané produkty až po úplném zaplacení sjednané kupní ceny.

Digitální obsah je dodán bezodkladně po přijetí platby, nejdéle ve lhůtě 5 dnů od přijetí platby. Vstupenky na veřejná školení jsou dodávány po ukončení prodeje vstupenek.

 • Zakoupením online kurzu získáváte přístup na dobu 1 roku (365 dnů) pokud není na prodejní stránce produktu uvedeno jinak.
 • Zakoupením online workshopu získáváte přístup po dobu trvání workshopu.
 • Zakoupením Lightroom presetu získáváte možnost neomezeného počtu stažení po dobu 6 měsíců (182 dní) pokud není na prodejní stránce produktu uvedeno jinak.
 • Zakoupením ostatního digitálního obsahu získáváte přístup na dobu uvedenou na prodejní stránce konkrétního produktu, nejdéle však na dobu 1 roku (365 dnů).
 • Zakoupením digitálních produktů získáte vždy verzi aktuální k okamžiku zakoupení. Dostupnost průběžných aktualizací je vždy uvedena na prodejní stránce produktu.

Obsah je určen pouze pro vás a v klientské zóně je zpřístupněn přímo pro vaši osobu.

Je zakázáno předmět kupní smlouvy poskytnout jakýmkoliv způsobem dalším osobám.

Digitální obsah poskytovaný prostřednictvím tohoto e-shopu je chráněn autorským právem a není možné jej dále šířit a kopírovat.

Sdílení uživatelských účtů je zakázáno.

Vyhrazuji si právo smazat váš uživatelský účet, pokud jste se do něj za posledních 365 dnů ani jednou nepřihlásili a neobsahuje žádný produkt s aktivním přístupem.

Vyhrazuji si právo smazat účet, který je i přes opakované výzvy zabezpečený slabým heslem a může tak potenciálně ohrozit chod webových stránek.

Pokud zjistím, že dochází k porušování těchto podmínek, bude váš účet smazán a to bez nároku na vrácení peněz nebo obnovení přístupu k produktům.

Jaké osobní údaje zpracovávám?

Pro přehlednost jsem je připravila na samostatné stránce.

Co když jste spotřebitelem?

 1. Ustanovení tohoto článku se uplatní pouze v případě, že vstupujete do smluvního vztahu se mnou výlučně jako spotřebitel, tj. člověk, který vystupuje mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání (nikoliv pro potřeby firemní).
 2. Je-li předmětem kupní smlouvy dodání digitálního obsahu, udělujete výslovný souhlas s tím, aby vám byl digitální obsah dodán před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, a současně berete na vědomí, že v tomto případě nemáte právo na odstoupení od smlouvy.
 3. Podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, máte právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu plynoucího ze smlouvy. V takovém případě jste oprávněn obrátit se na Českou obchodní inspekci, (Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, email: adr@coi.cz,web: coi.cz). Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje výlučně na váš návrh, a to v případě, že se vám mnou spor nepodařilo vyřešit přímo. Návrh lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy jste uplatnil/a své právo, které je předmětem sporu, u mě poprvé. Máte právo zahájit mimosoudní řešení sporu online prostřednictvím platformy ODR dostupné na webové stránce ec.europa.eu/consumers/odr/.

Vyloučení odpovědnosti

Jako prodávající nenesu zodpovědnost zejména za:

 • Plnou funkčnost a stoprocentní dostupnost webu https://bgram.cz nebo služeb Google, které využívám například k online workshopům
 • Materiály a texty dostupné na webu https://bgram.cz nahrané či sdílené třetími osobami
 • Případný ušlý zisk či škodu

Produkty, které nabízím nejsou sponzorované žádnými značkami, pro jejichž produkty vytvářím návody nebo online kurzy dostupné na mém webu. Nejsem oficiálním zástupcem žádné z těchto značek.

 • Z tohoto důvodu za vás nemohu řešit vzniklé technické problémy se službami nebo produkty těchto značek.
 • Neexistuje žádná záruka, že díky informacím obsaženým v mých produktech, budete automaticky vydělávat peníze. Ziskovost je zcela závislá na osobě, která používá naše produkty, rady, nápady nebo techniky.
 • Nenabízím produkty, rady a služby jako “snadnou cestu ke zbohatnutí“.
 • Vaše míra úspěchu při dosahování výsledků při použití informací, služeb a produktů, které nabízím, závisí na čase, jaký věnujete studiu, nápadům a technikám.
 • Míru úspěchu také ovlivňují vaše finance, znalosti a další dovednosti
 • Vzhledem k tomu, že se tyto faktory liší u každého jednotlivce zvlášť, nemůžu zaručit vaši úspěšnost ani úroveň příjmů.

Nenesu zodpovědnost za žádnou z vašich aktivit, kterou provedete na sociálních sítích nebo v produktech či službách definovaných značek.

Přijetím podmínek zároveň prohlašujete, že berete toto vyloučení odpovědnosti na vědomí.

Obecná ustanovení

 1. Vyhrazuji si právo měnit obchodní podmínky, o takové změně budete informováni.
 2. Zpracovávám vaše osobní údaje zcela v souladu s platnou legislativou, zejména v souladu se zákonem 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Jsem registrovaná v registru vedeném u Úřadu pro ochranu osobních údajů pro účely zpracování osobních údajů pod evid. č. : 00062570
 3. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení těchto podmínek neplatné či neúčinné, pak touto neplatností nebo neúčinností není dotčena platnost ostatních ustanovení.

Tyto obchodní podmínky jsou platné od 25.7.2021